JegerprøvenDet skilles mellom småviltjakt og storviltjakt. Storvilt er elg, hjort, villrein, rådyr, dåhjort, muflon, villsvin, moskusfe, bjørn, ulv, jerv og gaupe. Småvilt er alle de andre jaktbare artene.

​Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år og ha bestått jegerprøven. Dersom du skal jakte alene før du har fylt 18 år krever våpenloven at du har tillatelse fra politimesteren til å inneha våpen. Dette gjelder både ved kjøp og lån av våpen. Etter fylte 16 år kan du søke politimesteren om dispensasjon til å kjøpe våpen, dersom du har jegerprøven eller fått våpenopplæring i en jeger- og fiskerforening.

Opplærin​gsjakt på småvilt

Fra og med det året du fyller 14 år til du har fylt 16,  kan du allikevel delta i opplæringsjakt på småvilt. Dette forutsetter at du har foreldrenes/foresattes samtykke og at du har forsvarlig tilsyn av en erfaren jeger som har fylt 20 år. Det kreves ikke bestått jegerprøve under opplæringsjakt på småvilt.

Det er anledning for opplæringsjeger å medbringe og bruke eget våpen når de formelle kravene er fylt.

Opplæringsjakt på storvilt​

Du må være fylt 18 år for å kunne jakte storvilt. Fra og med det året du fyller 16 år til du har fylt 18 år kan du allikevel delta på storviltjakt unntatt lisensjakt med forsvarlig tilsyn av erfaren jeger som har fylt 20 år. 

I tillegg må du ha foreldrenes/foresattes samtykke, og i motsetning til opplæringsjakt på småvilt, selv ha bestått jegerprøven og ha bestått ​skyteprøven for storviltjegere. Den som er under opplæring i storviltjakt er fritatt for å betale jegeravgift.

Opplæring i fangst​

For å drive fangst må du være fylt 16 år. For fangst av gaupe og jerv er aldersgrensen 18 år. Du kan likevel drive fangst på mink, rype, kråkefugl og måker fra det året du fyller 14 år, og har samtykke fra foreldre/foresatte. Oppsetting av fangstredskap må da foregå under tilsyn, mens tilsynet med fangtredskap som avliver viltet kan gjøres på egenhånd av den som er under opplæring.


Behandling:
Kommunen gjennomfører eksamen som er nettbasert.  Ved ønske om eksamen, ta kontakt.

Klage:
Du kan ikke klage på ikke-bestått eksamen.

Veiledning:
Kommunen arrangerer nettbasert eksamen etter forespørsel.

Ansvarlig for tjenesten
Rådgiver skogbruk: Sanela Jacobsen 33 43 81 60
Epost: sanela.jacobsen@andebu.kommune.no

 

Sandefjord kommune -  postmottak@sandefjord.kommune.no - Sentralbord: 33 41 60 01 -Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord- Utviklet av Sem & Stenersen Prokom