Psykisk helsetjenesteTjenesten for psykisk helse og rus tilbyr tjenester til mennesker med rusproblematikk, psykiske vansker eller en kombinasjon av dette. Man må bo eller oppholde seg i Andebu kommune for å motta tjenester. Vi er er tverrfaglig team med fem medarbeidere, og er en del av Familiesenteret. Vi har hjelpetilbud til ungdom og voksne. For barn under 13 år kan man søke om hjelp gjennom kommunens helsesøstertjeneste som også er en del av Familiesentret. Pårørende kan også ta kontakt.

Oppfølgning fra vår tjeneste utformes i samarbeid med deg.

Tilbudet kan være:

  • Kartlegging, endringsarbeid og støttende samtaler hjemme hos deg eller på Familiesenteret
  • Tilrettelegging for aktiviteter og sosialt nettverk. En dag i uka møtes vi til lunsj på Anexet med ulike aktiviteter etterpå
  • Hjelp til å koordinere tiltak og tjenester
  • Samarbeid om individuell plan
  • Vurdering og henvisning til poliklinisk behandling, avrusning eller langtids rusbehandling i Spesialisthelsetjenesten
  • Deltakelse i samarbeidsmøter og ansvarsgrupper
  • Tiltak i bolig eller boveiledning

Vår kontakt med barn og unge kan være avklaring av behov, individuelle tiltak og samarbeid med foresatte, skole og barnehage.

Du kan selv kontakte oss på telefon 33 43 96 51, ved fremmøte på Familiesenteret eller ved bruk av søknadskjema . Henvendelser fra andre i hjelpeapparatet ber vi blir gjort skriftelig gjennom søknadskjemaet. Familiesenteret er geografisk plassert i Andebu sentrum, i samme bygg som biblioteket og NAV.

Tjenesten er gratis.

Du har klagerett hvis du ikke får innvilget tjeneste hos oss. Klagen skal sendes skriftelig til: Andebu kommune, Familiesenteret, Sentrum 1, 3158 Andebu.


Lover og retningslinger, brosjyrer, kart o.l.   Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester mm. 

 

Sandefjord kommune -  postmottak@sandefjord.kommune.no - Sentralbord: 33 41 60 01 -Sandefjord kommune, Postboks 2025, 3202 Sandefjord- Utviklet av Sem & Stenersen Prokom