Utbyggingsprosjekter i kommunen 

Nytt omsorgsbygg i Andebu kommune:

Det planlegges å bygge et nytt omsorgsbygg i Andebu kommune. Omsorgsbygget vil få 50 omsorgsleiligheter med tilhørende servicearealer, møterom og rom for felles aktiviteter.

Innflyttingsdato planlegges i oktober 2017.

Vedtak fra kommunestyret 23.09.14

KST-053/14 Vedtak:

1. Kommunen stiller arealet syd for rådhuset til disposisjon. Arealet er i dag regulert til offentlige bygninger. Byggemodning av arealet igangsettes.

2. Det planlegges for 50 omsorgsboliger med tilhørende servicearealer, møterom og rom for felles aktiviteter.

3. Det bevilges kr 1.500.000 ,- til forprosjekt hvorav kr. 400.000 tilleggsbevilges i 2014 og 1.100.000,- innarbeides i budsjett 2015. Tilleggsbevilgningen for 2014 dekkes ved bruk av investeringsfond – ubrukte prosjektmidler, inntil 400.000,-.

4. Budsjettjustering foretas ved fremleggelsen av 2. tertialrapport 2014.

5. Etter fremleggelsen av forprosjekt omsorgsboliger fremlegges eget forprosjekt for etablering av 6 nye plasser på Andebu sykehjem.

6. Endelig forprosjekter legges frem for politisk behandling ihht investeringsreglement.

7. Forslag til drift og investeringsramme nytt omsorgsbygg med 50 omsorgsboliger mv innarbeides i kommunens handlingsdel (økonomiplan) 2015-2016.

8. Rådmannen bes parallelt med forprosjektarbeidet, vurdere og om nødvendig legge fram forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for området, slik at alternative utbyggingsforslag kan bli vurdert.

Det foreligger en eldre reguleringsplan for området. Den virker veldig begrensende for et fremtidig omsorgsbygg, og ny regulering vil bli igangsatt.  

 

 


 

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom