Utbyggingsprosjekter i kommunenAndebu skole SFO og Kodal barnehage

Andebu skole skal bygges ut og det skal bygges ny barnehage i Kodal.

Konkurransegrunnlag med funksjonsbeskrivelser er nå lagt ut på kommunens hjemmeside og Doffin.no.

Det tas sikte på at konkurransegrunnlag Andebu skole SFO legges ut på Doffin.no den 30.september, Kodal barnehage i løpet av høsten.

Aktuelle tilbydere kan ved henvendelse til Andebu kommune v/Thore Helge Larsen få tilsendt anbudspapirer(fra 1/10)
thore.helge.larsen@andebu.kommune.no tlf. 91 77 17 73.

Utbygging av Andebu sykehjem

I budsjett og økonomiplan 2010 -2013 ble det vedtatt utbygging av 12 nye institusjonsplasser inkl. dagsenter for demente. Tiltaket var basert på de føringer og konklusjoner som framgikk av forslag til Omsorgsplan 2015 som ble utarbeidet i 2009. Videre ble det vedtatt å bygge 8 omsorgsboliger for voksne med behov for heldøgnsbemanning i tilknytning til sykehjemmet. Rådmannen forslag til godkjenning av forprosjekt (skisseprosjekt) for investeringen ble behandlet av kommunestyret den 20.09 hvor følgende ble vedtatt (utdrag) sak-052/11:

Det framlagte forslag til forprosjekt for bygging av 12 demensplasser, dagsenter for demens og 8 omsorgsboliger for heldøgns omsorg ved sykehjemmet godkjennes. Rådmannen gis fullmakt til å bearbeide areal og romprogram ytterligere. Større forandringer behandles politisk.”

Fremdriftsplan for den videre prosjektering og bygging:

  • Skisseprosjekt Sep. 2011
  • Teknisk beskrivelse/Prosjektering Okt./nov. 2011
  • Innbydelse Prekvalifisering Sep. 2011
  • Prekvalifisering avklart Sep./okt. 2011
  • Anbud ut på Doffin Des. 2011
  • Tilbudsfrist Feb. 2012
  • Kontraktssignering April 2012
  • Byggestart  Mai 2012
  • Overlevering Juli 2013

Utbygging av omsorgsboliger for funksjonshemmede

I budsjett og økonomiplan 2010-2014 ble det vedtatt å bygge 13 omsorgsboliger for funksjonshemmede. Tiltaket var basert på de føringer og konklusjoner som framgikk av forslag til Omsorgsplan 2009 -2015 som ble utarbeidet i 2009.
En av boligene (5 boenheter) skulle benyttes til samlokalisering for funksjonshemmede av brukere som i dag bor på Møylandtunet og Skjeggerødveien. Deretter 4 boliger for yngre funksjonshemmede gutter i 2011 og ytterligere 4 boliger for unge funksjonshemmede i 2013.
Kommunestyret vedtok i sak 56/10 den 8.6.2010 at ”Omsorgsboliger for funksjonshemmede med til sammen 13 nye boenheter samlokaliseres med Møylandtunet”.

Rådmannen forslag til godkjenning av forprosjekt (skisseprosjekt) for investeringen ble behandlet av kommunestyret den 20.09  sak 53/11 hvor følgende ble vedtatt:
 ”Prosjektet videreføres, men vedtas ikke i dag 20.9. Det tas ett skritt tilbake og prosjektgruppen forsterkes med en eller flere representanter fra brukergruppene.  Den forsterkede prosjektgruppa skal se på rominndeling og leilighetenes plassering for å få til et mindre intstitusjonspreget resultat. Den forsterkede gruppa skal også vurdere alle muligheter for å få til lavere husleie slik at den gruppen som er tiltenkt å bo der virkelig har råd til dette.  Brukerne av slike boliger har kun trygden å betale med og har derfor ikke mulighet til å øke inntekten ved behov.”

Rådmannen vil igangsette dette arbeidet raskt og vil så snart som mulig fremme nytt forslag til forprosjekt.

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom