Planer og utviklingKommunens virksomhet styres i stor grad av et omfattende planverk.

For en del av planene har Stortinget vedtatt føringer for kommunens handlingsrom i form av økonomiske overføringer, lovverk, enkeltvedtak eller retningslinjer.  Alle disse planene vedtas politisk, ofte etter omfattende prosesser hvor kommunenes innbyggere er med i prosessene.

Kommunen utarbeider ulike sektorplaner innenfor ulike tema, som f.eks. oppvekst og omsorg, vann- og avløp, boligbygging, etc.

Arealplaner
Er du berørt av en utbygging eller ønsker selv å sette i gang et utbyggingstiltak, finner du informasjon om ulike plantyper her.  Den enkelte eiendommen kan være berørt av flere planer.

Plan- og bygningsloven er styrende for kommunens planarbeid.

Du kan følge med på alle arealplaner/reguleringsplaner via vår kartportal og følge med i behandlingen av disse. Alle vedtatte planer ligger også her.

Gå inn på vår kartportal, velg arealplaner og Andebu kommune.

Kunngjøringer av planer

Plan

Frist merknader
 Varsel om oppstart arbeid med endring av reguleringsplan for Øvre Hoksrød   25.04.2016
Reguleringsplan for øvre Hoksrød - vedtatt mindre endring 03.08.2016
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for Hasås AS, Kodalveien 484, gnr. 111/16 m.fl. 04.01.2017

 Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RBPA) 

Fylkestinget har vedtatt Regional plan for bærekraftig arealpolitikk. Planen skal legge til rette for vekst i befolkning og arbeidsplasser innenfor bærekraftige rammer. Den skal óg forenkle den kommunale arealplanleggingen gjennom økt forutsigbarhet.

Les mer om RBPA her .

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom