Spesial pedagogisk hjelp i førskolealderBarn med nedsatt funksjonsevne har rettigheter i opplæringsloven § 5,7 . Pedagogisk psykologisk tjeneste er sakkyndig instans og skal etter henvisning fra foresatte utarbeide en uttalelse ang omfang og behov for eventuell tilrettelegging i barnehage. 

Kommunen fordeler tilskudd til barnehagene basert på innvilgede søknader for enkeltbarn. 

Hovedsøknadsfrist er 30. mars hvert år.

Tiltak kan være:

Styrke barnehagens bemanning
Redusere barnegruppens størrelse
Særlige skyssordninger
Hel/delvis dekning av friplass
Innkjøp av særskilt materiell
Utbedring av barnehagens lokaler eller uteområde
Opplæring i tegnspråk for personale

Søknadsbehandling

Kommunen fatter fortløpende vedtak innenfor de økonomiske rammene som til enhver tid er gjeldende.

Barn med bostedadresse utenfor kommunen/i fosterhjem

Søknad om ekstra ressurser behandles i hjemkommunen. PP-tjeneste for Andebu kommune er sakkyndig innstans.  


 

 

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom