Nyheter


 • Bygge uten å søke (02.07.2015)
 • Behandling - Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Andebu sentrum,Sentrumsjordet (29.06.2015)

  Behandling - Offentlig ettersyn –detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet

  I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-10/§ 12.11 vedtok Hovedutvalget for miljø og plansaker i møte 19.05.2015 sak 025/15, å legge nevnte planforslag m/bestemmelser ut til offentlig ettersyn, sammen med områderegulering for Andebu sentrum. Planene ble lagt ut den 1. juni 2015, med frist for merknader den 31. juli 2015.

  Områderegulering for Andebu sentrum er senere trukket tilbake fra høring og offentlig ettersyn.

  I juni har det vært en dialog med Statens vegvesen for å drøfte en bedre løsning på avkjøring til parkeringsplassene ved herredshuset og til planlagte omsorgsboliger og til skolene. Vegvesenet ønsker å skille avkjøring til ny bussholdeplass og til parkering/omsorgsboliger/skoler, og det er nå foreslått å benytte eksisterende avkjøring til parkeringsplassene til herredshuset som også blir avkjøring til skolene og omsorgsboligene.

   

  Ved utsendelse av detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet, og områderegulering for Andebu sentrum ble det utarbeidet en felles planbeskrivelse for de to planene. Etter som plan for områderegulering for Andebu sentrum er trukket tilbake, så er det nå utarbeidet en egen planbeskrivelse for detaljregulering for del av Andebu sentrum, Sentrumsjordet.

   For mer detaljer se vedlegg under.

   

  Frist for å komme merknader til planforslaget er endret til 10.08.2015

  VEDLEGG 1

  VEDLEGG2

  VEDLEGG3

  VEDLEGG4

   

 • Rullering av kommuneplanens arealdel 2014 - 2026 (26.06.2015)

  Rullering av kommuneplanens arealdel 2014-2026 legges ut til offentlig ettersyn.  Kommuneplanutvalget har i møte den 16.06.2015 vedtatt å legge forslag til ovennevnte arealplan ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14.

 • Vanningsrestriksjoner (25.06.2015)

  Vanningsrestriksjoner innføres fra d.d og gjelder inntil videre. Hagevanning er bare tillatt fra kl. 18.00 til kl. 23.00. Det tillates kun en spreder pr. eiendom og vannslangen skal være frakoblet utenom vanningstiden.

 • Ny søknadsfrist for rådmannsjobben i nye Sandefjord kommune (23.06.2015)

  Ansettelsesutvalget har besluttet å utvide søknadsfristen for rekruttering av ny prosjektleder/rådmann til 15. august. Begunnelsen er at utvalget ønsker å få inn flere gode kandidater.

 • Varsel om områderegulering for sentrumsplan – (17.06.2015)

  Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det oppstart av planarbeid med områderegulering - sentrumsplanen Andebu sentrum 2026. Samtidig varsles tilbaketrekking av tidligere kunngjort ettersyn av områdeplan for Andebu sentrum.  Frist for innspill eller merknader 31.07.2015.

 • Kom med idéer til nytt kommunevåpen! (17.06.2015)

  Alle inviteres til å delta med forslag til det kommunevåpenet som skal bli symbolet på nye Sandefjord. Målet er å få inn så mange gode idéer som mulig, og så bearbeide disse forslagene profesjonelt. Til slutt skal noen få forslag delta i en finale, hvor Fellesnemnda for den nye kommunen skal velge ett forslag til å bli kommunens nye symbol. Kommunevåpenet skal symbolisere verdier og virksomheter som vi alle kan samles om.

 

Andebu kommune -  postmottak@andebu.kommune.no - Sentralbord: 33 43 81 00 - Andebu sentrum 1, 3158 Andebu - Utviklet av Sem & Stenersen Prokom